Melon Clock , 2011, Hisakazu Shimizu, Galerie VIVID, photo: Galerie VIVID
share