Hisakazu Shimizu, Melon Clock 2011, VIVID edition of 49, photo: Galerie VIVID
share