Jaime Hayon, VIVID Rotterdam photo: Nienke Klunder